Strona główna RODO

RODO

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 
z realizacją zadań statutowych szkoły

 

Tożsamość Administratora:
Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa w Kopciach reprezentowana przez Dyrektora p. Mariusza Jarosza

Dana kontaktowe Administratora:
Z Dyrektorem Szkoły p. Mariuszem Jaroszem można się skontaktować pod numerem telefonu 17 744 47 40, na adres e-mail szkoły: spkopcie@op.pl na adres e-mail Administratora lub w siedzibie Administratora

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Adres e-mail: iodo@zoeasdzikowiec.pl, Tel: 531 546 881

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Dane są przetwarzane zgodnie z prawem oświatowym, z: ustawą o systemie oświaty , ustawą o systemie informacji oświatowej, rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogółem aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań statutowych szkoły celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej

Odbiorcy danych
1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
2. Inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. obsługa informatyczna itp.)

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej

Okres przechowywania danych
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Szkole Podstawowej w Kopciach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do momentu jej wycofania

Prawa podmiotów danych
Ma Pani/Pan pełne prawo dostępu do treści danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania,(ograniczenia przetwarzania), prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy uzna pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Prawa Oświatowego a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne

Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu