Strona główna Aktualności

Konkurs papieski: plastyczny i fotograficzny

426

Zachęcamy naszych uczniów do udziału w konkursie. Szczegóły poniżej:

Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę –
„Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz
do przejścia całe życie.”

Cele konkursu:
1. Ukazanie wartości życia, jego świętości, piękna pomimo pandemii – innych trudności.
2. Wskazanie, że warto żyć i z optymizmem patrzeć w przyszłość.
3. Pokazanie radości z drogi życia od małego dziecka, aż po uśmiechniętego staruszka.
4. Przypomnienie i wskazanie młodzieży ponadczasowych i uniwersalnych wartości
płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.
5. Propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.
6. Rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej
w dziedzinie plastyki i fotografii.
7. Rozbudzanie pasji artystycznych młodego pokolenia.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. w 2001 r. i młodsza).

Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w jednej lub po jednej z dwóch
kategorii:
• praca plastyczna,
• praca fotograficzna
2. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.
3. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.
4. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą. Zmiany, typu
fotomontaż, są niedopuszczalne. Minimalny format zdjęć: 15 x 21 cm.
5. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie min. A3.
6. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac. Do każdej pracy
obowiązkowo należy dołączyć Kartę uczestnictwa (przyklejoną na odwrocie pracy),
Oświadczenie oraz w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę na przetwarzanie danych
osobowych osoby niepełnoletniej — stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
Dostępne są również na stronach internetowych: www.ohp.pl i www.malopolska.ohp.pl.
7. Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych
prac.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
10. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych
osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
11. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.
12. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Komisja konkursowa:
Komisję oceniającą powołują organizatorzy konkursu. Skład komisji stanowić będą:
– przedstawiciele środowiska artystycznego,
– przedstawiciel Komendy Głównej OHP,
– przedstawiciele Małopolskiej WK OHP,
– przedstawiciel Duszpasterstwa OHP.

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:
• zgodność tematu pracy z tematem konkursu,
• wartość artystyczna pracy,
• oryginalność podejścia do tematu,
• samodzielność.

UWAGA, nie będą oceniane: prace zbiorowe, prace wykonane w formie gazetki, fotografie
naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa.

Powiadomienie o wynikach:
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu na adres podany w karcie zgłoszenia – e-mail lub listownie.

Więcej szczegółów tutaj: http://www.konkurs-papieski.com/