Strona główna Aktualności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Kopciach

792

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Szkoła Podstawowa w Kopciach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkopcie.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 29 stycznia 2019 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 stycznia 2019 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

Mogą zdarzyć się również sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu pewne dokumentny opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł;
– są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiło wpływ na ich docelową treść oraz kształt;
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
– załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie pdf nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych;
– na stronie znajdują się zdjęcia, które nie posiadają opisów alternatywnych.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

W celu ułatwienia przemieszczania się po elementach strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, to jest:

 • Tab– przejście do następnego elementu
 • ShiftTab– przejście do poprzedniego elementu
 • Enter – zatwierdzanie wybranego elementu
 • – przesunięcie strony w górę
 • – przesunięcie strony w dół
 • Ctrl +  – powiększanie elementów strony internetowej
 • Ctrl – – pomniejszanie elementów strony internetowej

 

MECHANIZMY UŁATWIAJĄCE PRZEGLĄDANIE TREŚCI

Serwis nie jest wyposażony w mechanizm zmiany wielkości czcionki i zmiany kontrastu  ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

ZGŁASZANIE UWAG, ŻĄDAŃ, WNIOSKÓW

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowaw Kopciach ma siedzibę w Kopciach pod numerem 77, 36-121 Wilcza Wola

 

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście znajduje się od drogi powiatowej. Prowadzi do niego szeroki wjazd wyłożony kostką brukową. Do budynku prowadzą schody. Osoby z problemami motorycznymi oraz osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, a także rodzice z wózkami dziecięcymi wchodzą po podjeździe dla niepełnosprawnych usytuowanym po lewej stronie schodów. Wejście do budynku jest bez progowe (występują różnice poziomów powierzchni nieprzekraczające 1,5 cm.) i wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia powyżej 90 cm). Drugie wejście od podwórza nie jest dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dostępność parkingu

Za budynkiem szkoły znajdują się miejsca postojowe – nie ma wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 

Dostępność toalety

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

 

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi szkoły. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Z holu przy wejściu głównym można dostać się do pomieszczeń wymienionych poniżej. Na parterze jest biuro dyrektora szkoły i dwie sale lekcyjne. Wszystkie ogólnodostępne na parterze hole, korytarze i sale lekcyjne są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapełniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Szerokość drzwi uniemożliwia dostęp do gabinetu dyrektora szkoły i łazienki. Budynek szkoły nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami. 

 

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

W przypadku niemożności dotarcia do pomieszczeń znajdujących się na drugiej kondygnacji istnieje możliwość zejścia pracownika na parter i obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami w dogodny dla niego sposób.

 

Obsługa osób słabosłyszących

W budynku nie istnieje rozkład pomieszczeń budynku dostępny w sposób dotykowy i głosowy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, ani urządzeń do obsługi osób słabosłyszących. W tych przypadkach alternatywą jest osobista pomoc pracowników szkoły.

 

INFORMACJA O PRAWIE WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM I EWENTUALNYCH UZASADNIONYCH OGRANICZENIACH

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.