Strona główna Aktualności

Co uczeń klas 1-3 i jego rodzic wiedzieć powinien;)

416

Aneks nr 1 do Procedur

bezpieczeństwa w okresie pandemii  COVID – 19 na terenie oddziału przedszkolnego, biblioteki i Szkoły Podstawowej w Kopciach.

Na podstawie:

 1. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)
 4. Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020    w  sprawie        czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
 6. Na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujących od 1 września 2020 r.
 7. Na podstawie wytycznych GIS, MEiN, MZ dla klas I –III szkół podstawowych.

 

Wprowadzam:

 1. Szkoła jest otwarta dla uczniów od godz. 7. 20
 2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 3. Uczniowie klas I – III wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 4. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować lub umyć ręce  i  przestrzegać  ogólnych  zasad higieny
 5. Wyznaczam stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali) z wyjątkiem zajęć komputerowych, lekcji  łączonych i zajęć z wychowania fizycznego
  klasa I – sala 6
  klasa II – sala 3
  klasa III – sala 5

W salach przypisanych do klas są podpisane ławki dla uczniów, zajęcia komputerowe odbywają się w sali nr 1, która jest systematycznie dezynfekowana, uczniowie na przerwach przebywają w na wyznaczonym korytarzu (części korytarza) i nie mają możliwości kontaktowania się z uczniami innej klasy:

Klasa I – korytarz na piętrze – od schodów do sali nr 4, toaleta na górnym korytarzu

Klasa II – korytarz na piętrze – od sali nr 4,  do końca korytarza, toaleta na górnym korytarzu

klasa III – korytarz na parterze, toaleta na parterze przy sali gimnastycznej

 1. Na zajęcia komputerowe, lekcje łączone i zajęcia sportowe nauczyciel przychodzi po uczniów po zakończonej przerwie – nie ma możliwości, że uczniowie gromadzą się przed salą na przerwie.
 2. W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni- obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 3. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.