Strona główna Aktualności

Ważne: Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kopciach w czasie pandemii COVID–19

533

Regulamin

funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Kopciach

w czasie pandemii COVID – 19

 

  1. Wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły obowiązują Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. i inne dokumenty określające zasady zachowania i postępowania w związku z reżimem sanitarnym zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

4. Przy wejściu do budynku szkoły uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk. Po wejściu do szkoły przechodzą do szatni, po zmianie obuwia i pozostawieniu okrycia wierzchniego udają się pod klasę, w której będą mieć zajęcia.

5. Dzieci przebywające w szkole powinny posiadać przy sobie 2 maseczki lub przyłbicę. W czasie przerw uczniowie przebywają w maseczkach lub przyłbicach. Na lekcji, gdy siedzą pojedynczo, nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa. W przypadku, gdy siedzą razem, mają obowiązek założyć maseczkę lub przyłbicę.

6. Nauczyciel podchodząc do ucznia, zakłada maseczkę lub przyłbicę i uczeń również zasłania usta i nos. Nauczyciel pełniący dyżur ma obowiązek zasłonić usta i nos.

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dzieci do oddziału nie powinni wchodzić do szatni oddziału przedszkolnego. W wyjątkowej sytuacji mogą wejść pod warunkiem zachowania poniższych zasad:

a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

e) Dzieci do oddziału przedszkolnego wchodzą tylnym wejściem od strony parkingu za szkołą,

f) Uczniowie klas I – VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym (wejście od strony szatni będzie nieczynne).

8. Rodzice uczniów klas I – VIII nie mogą wchodzić na teren szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść do szkoły za zgodą dyrektora.

9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Wychowawcy klas mają obowiązek zebrać od uczniów lub rodziców numery telefonów do szybkiego kontaktu (matki, ojca, babci lub kogoś, kto jest cały czas w domu) i przekazać je dyrektorowi szkoły.

10. Rodzice są zobowiązani do podpisania oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na mierzenie temperatury u swojego dziecka, jeśli zaistniała taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów.

11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma obowiązek skontaktować się z dyrektorem szkoły oraz umieścić ucznia w izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (wymagany własny środek transportu).

12. Aby uniknąć zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, uczniowie z poszczególnych klas są przypisani do następujących sal lekcyjnych:

Klasa I – sala 6

Klasa II  – sala 2

Klasa III – sala 5

Klasa IV – sala 1

Klasa V – sala 3

Klasa VI – sala 4

Klasa VII – sala 7

Klasa VIII – sala 8

13. W celu umożliwienia zachowania dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły w czasie przerw uczniowie będą korzystać z wyznaczonych miejsc:

Klasa VIII, VII i VI dolny korytarz

Klasy I, II, III, IV i V – górny korytarz.

14. Obowiązują wszystkich ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy umyć detergentem lub zdezynfekować.

16. Nauczyciel dzień wcześniej lub przed lekcją danego dnia przygotowuje pomoce naukowe do lekcji w sali, w której ma zajęcia. Po ich zastosowaniu na lekcji ma obowiązek zdezynfekować je.

17. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

18. Uczeń nie może przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

19.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

20. Należy wietrzyć sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

22. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Uczniowie przychodzą do szkoły w stroju sportowym, ponieważ nie będą przebierać się na lekcje wychowania fizycznego.

23. Na lekcjach muzyki należy ograniczyć śpiew chóralny.

24. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

25. Korzystanie z biblioteki odbywa się według odrębnego regulaminu obowiązującego w czasie pandemii.

26. Posiłki wydawane są na dwóch 15-minutowych przerwach. Spożywanie ich odbywa się przy stolikach z rówieśnikami danej klasy.