Strona główna Aktualności

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji konsultacji

435

Procedury bezpieczeństwa dotyczące organizacji konsultacji

w Szkole Podstawowej w Kopciach od 1 czerwca 2020 r. do odwołania

 

Postanowienia ogólne

Od 1 czerwca 2020 r. przywracamy możliwość (za zgodą rodziców) prowadzenia konsultacji dla uczniów klas 4-7 przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

 PROCEDURY SANITARNE W TRAKCIE PROWADZENIA KONSULTACJI

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 12 osób.
 2. Konsultacje prowadzić będą nauczyciele nauczający przedmiotu w danej klasie.
 3. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 6. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 7. W sali, w której będą odbywać się konsultacje, nie może być przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować.
 8. Uczniowie posiadać będą własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze . Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Podczas konsultacji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów i nauczycieli.
 11. Należy unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 12. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi na konsultacjach.
 13. Nauczyciele udzielający konsultacji powinni przygotować drogi szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów w dostępnym miejscu).
 14. Personel pomocniczy nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem prowadzącym konsultacje.
 15. Podczas prowadzenia konsultacji należy zachować dystans pomiędzy nauczycielem, a uczniami.
 16. Wymiar konsultacji zostanie ustalony z uwzględnieniem potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Harmonogram i organizację konsultacji grupowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami. Harmonogram konsultacji zostanie upowszechniony wśród nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz w inny przyjęty w szkole sposób.
 17. Konsultacje indywidualne ustala nauczyciel przedmiotu z zainteresowanym uczniem.
 18. Po zakończeniu konsultacji indywidualnych czy grupowych należy dezynfekować sale i znajdujące się w niej urządzenia.
 19. W konsultacjach mogą uczestniczyć tylko uczniowie/uczennice zdrowi/ zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 20. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik poprawny to temperatura do 37,5 stopni C a powyżej oznacza, uczeń/uczennica nie jest wpuszczany na zajęcia (po dwukrotnym zmierzeniu temperatury).
 21. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy go odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Osoby dorosłe oraz dzieci, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci/uczniowie, szczególnie po przyjściu na zajęcia czy po skorzystaniu z toalety.
 3. Dyrektor szkoły zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Personel pracujący z dziećmi/uczniami i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
 6. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:
 • wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
 • higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
 • higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),
 • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 • przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
 • po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 • po usunięciu środków ochrony osobistej,
 1. nie nosić biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 2. zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 3. w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 4. przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 5. Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 6. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 7. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. O ile to możliwe w pracę z dziećmi/uczniami nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W przedszkolu/szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych itp.
 5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:

 

 • W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, uczniów, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 • Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 1. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Każdy pracownik, poświadcza własnoręcznym podpisem zapoznanie się z niniejszą procedurą. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.

 

Załączniki do procedur :

Załącznik nr. 1 – Oświadczenie rodzica

https://drive.google.com/file/d/1EcDhYezb1lUH5yUGg7-pcoPaTaEe60vA/view?usp=sharing

Załącznik nr. 2-  Deklaracja rodzica

https://drive.google.com/file/d/1an1-oDUKVW9Spq6uRizgCxtLC2SgVriD/view?usp=sharing

Załącznik nr. 3 – Klauzula informacyjna

https://drive.google.com/file/d/1kX3qbKa6mtvMrHuSEKb1WvQRNBI75LjC/view?usp=sharing

Załącznik nr. 4-  Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia  rewalidacyjne

https://drive.google.com/file/d/1hhGsXopJn7_1aXMdbWA_TaStATyvuYUa/view?usp=sharing

Załącznik nr 5Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

https://drive.google.com/file/d/14yvSBmPQ2pxLkAKgnokxIuXgyAOz7vlP/view?usp=sharing